سایت در حال بارگذاری است ...

دهکده های اکولوژیک – همگام با طبیعت

دهکده های اکولوژیک  – طراحی اکولوژیکی

دهکده های اکولوژیک : طراحی اکولوژیکی (Ecological design) :  طراحی اکولوژیکی توسط  Sim Van der Ryn و  Stuart  Cowan بدین صورت تعریف می‌شود که: هر نوع طراحی که اثرات زیست محیطی مخرب را با اقدام خود با فرایندهای زندگی به حداقل می‌رساند. طراح محیط زیست، مسئول یک رشته طراحی یکپارچه زیست محیطی است.

 

تفاوت با طراحی سبز

تعریف طراحی اکولوژیک زمانی به کار می‌آید، که با دید مثبت به آن نگاه کنیم.  تلاش ما باید رسیدن به طراحی سبز باشد، نه فقط کنار آمدن با محدودیت‌های آن.  قبل ازاین کار لازم است که بدانیم آیا معماران و طراحان برای پاسخ دادن به این پرسش آمادگی دارند؟ جواب آنها به احتمال زیاد منفی است.

تقریباً به جز طراحان منظر، تمامی طراحان به گونه‌ای آموزش دیده‌اند که هیچ پیش زمینه جدی در رابطه با اکولوژی و زیست‌شناسی محیطی ندارند، بنابراین منطقی است که برای ساخت محیط مصنوع تفکرات ما جهت یابی اساسی و سریعی به سمت طراحی اکولوژیک پیدا کند.

یکی از جنبه‌های اساسی سیستم‌های طبیعی آن است که اکوسیستم‌ها و تمامی بیوسفر نسبتاً پایدار و برگشت پذیرند. توانایی سیستم‌های طبیعی در مقابله با تخریب‌ها و باز گرداندن آنها از شک‌های منظمی که به آنها وارد می‌شود، اصلی مهم در نگهداری و مدیریت سیستم‌های زنده است. حفظ یکپارچگی و دست نخوردگی شبکه موجودات، عملکرد و فعالیت‌های آنها درون اکوسیستم و شبکه ایی که سیستم‌های مختلف را به یکدیگر ارتباط می‌دهند، برای تضمین پایداری و حیات آنها لازم است.

ساده شدن اکوسیستم‌ها و از هم گسیختن شبکه‌های ارتباطی بین آنها، شکنندگی و آسیب پذیری شدید و غیرقابل جبرانی را برای آنها به وجود می‌آورد. در تغییرات آب و هوا، شکستن لایه ازن، کاهش تنوع زیستی، افول شیلات، بروز مکرر طغیان قرمز در دریاها، افزایش سیل‌های ویرانگر و خشکسالی، شواهد فراوانی بر ناپایداری روزافزون بیوسفر دیده می‌شود.

 

1- طراحی اکولوژیک؛ اهمیت تنوع زیستی گونه‌ها را در نظر دارد.

با پیشرفت شهرها، از تعداد گونه‌ها، اندازه و یکپارچگی اکوسیستم‌ها کاسته شده است، در نتیجه توانایی طبیعت در ایجاد و خلق زندگی جدید کم شده است. تنها در طی چند سده سرمایه‌ای را که طبیعت در طی میلیون‌ها سال ذخیره کرده و انباشته بود، به مصرف رساندیم.  علاوه بر آنکه قدرت طبیعت در ایجاد سرمایه‌های جدید، سلب نموده‌ایم، ساختمان سازی برای مثال (پاک سازی اراضی، کارهای ساختمانی و …) معمولاً منجر به ساده‌سازی اکوسیستم می‌شود که در نتیجه از حالتی متنوع به حالتی ساده‌تر تبدیل می‌شود.

نتیجه چنین ساده‌سازی از دست رفتن حالت ترمیم پذیری طبیعت است که می‌تواند مشکلات کوتاه مدت و یا تغییرات دراز مدت، نظیر تغییر آب و هوا را جبران نماید.  اغلب چنین حالتی باعث کاهش انعطاف روابط بین محیط مصنوع و اکوسیستم می‌شود.  درعین اینکه محدودیت‌های اکوسیستم برای سیستم‌های مصنوع بشر می‌افزاید. در نهایت وابستگی بشر و سیستم‌های ساخت او با عملکرد اکوسیستم‌ها نه تنها کمتر نمی‌شود که روز به روز هم افزایش می‌یابد.  توانایی تحلیل رفته اکولوژیکی به معنی آن است که فعالیت‌های بشر هم، هر روز محدودتر میگردد و اختیارات آن کاسته می‌شود.  بنابراین باید محیط طبیعی را احتیاط بیشتری مورد استفاده قرار داد، بخصوص به حفظ تنوع زیستی آن توجه بیشتری باید نمود.

دهکده پایدار -خانه در حال ساخته با تکنیک straw-bale

‪ 2007 -(straw-bale) ساخت خانه با تکنیک

2- طراحی اکولوژیک همواره معتقد است که طبیعت آخرین الگو برای همه طراحی ها است.

یک طراح باید نگرش محدود خود را از طبیعت گسترش دهد تا بتواند در پروژه‌های خود مفاهیم وسیع تری از اکولوژی محیط را بگنجاند. محیط مصنوع باید در متن اکوسیستم اطرافش قرارداشته باشد و این نظریه به شدت مورد دفاع اکولوژیست هاست. به همین ترتیب این اکوسیستم در اکوسیستم‌های بزرگ‌تر سطح زمین قرار می‌گیرد.

در پروژه‌های طراحی اکولوژیک، همواره باید اکوسیستم‌های منطقه‌ای به عنوان واحدهایی از اکوسیستم جهانی در نظر گرفته شوند.  آنها همگی از اجزای زنده و غیر زنده تشکیل یافته‌اند که با هم یک اکوسیستم را می‌سازند.

 

3- طراحی اکولوژیک، مدیریت تأثیرات محیط مصنوع بر اکوسیستم‌ها را بر عهده دارد.

یک طراح باید بداند که تمامی سیستم‌های طراحی شده نظیر سیستم‌های باز، خروجی دارند. این خروجی‌ها نظیر مواد زاید که خود به اشکال جامد، مایع و گاز هستند به اکوسیستم‌های اطراف وارد می‌شوند. در بعضی موارد خروجی‌ها به محیط مصنوع بر می‌گردند و دوباره بازیافت می شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال باز موادی هستند که به ناچار باید به اکوسیستم منتقل شوند تا دوباره توسط محیط جذب شوند.

همان طور که قبلاً اشاره شد، یک سیستم مصنوع به محیط اطرافش که جذب کننده مواد زاید است، وابسته است. بنابراین یک طراح نمی‌تواند تصور کند که مواد زاید به آسانی و به یکباره از ساختمان خارج می‌شوند.

این طور نیست که این مواد با عبور از مرز محیط مصنوع یک جوری ناپدید می‌شوند.

زمان آن رسیده که طراحان طرز تفکر خود را در این مورد تغییر دهند.  خروجی‌های ساختمان‌های شهری نظیر آسمان خراش‌ها و دیگر سیستم‌ها مصنوع باید در جهان اطراف جذب شوند. این ممکن است نیاز به کارهای اولیه بر روی مواد زاید داشته باشد تا روند جذبشان به سهولت انجام گیرد.

 

دهکده های اکولوژیکی

ﺟﻨﺒﺶ دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1980 ﺑه ﻄﻮر ﺟﺪي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد، ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ‫ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و اﯾﻦ ﻫﺪف را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮي و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ‫اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ، ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي «دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ»، و ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪي آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از ‫آﻣﻮزه ﻫﺎي آﻧﻬﺎ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ، اﻧﻔﺠﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ، و ﮔﺴﺘﺮش ‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻼح ﻫﺎ، ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻌﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 

در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ «دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» راه ﺣﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ: داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، از‫ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺴﺎس، دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ، از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، و در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ.

آﻧﻬﺎ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻞ ‫ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي اﺳﺎس ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮازﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ. ‫(2003 ,Bates)‪

«ﭼﻬﺎر ﮐﻠﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار» ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ دﻫﮑﺪهﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻂ Gaia Trust  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺟﺪول زیر آمده اﻧﺪ.

دهکده های اکولوژیک -ﭼﻬﺎر ﮐﻠﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار

« دهکده های اکولوژیک » ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ‫50 ﺗﺎ 150 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. (15/01/2012 ,‪ (Wikipedia

‫ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻧﺴﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي 15 ﺗﺎ 50 ﻧﻔﺮي ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮد ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﻔﮑﺮ، ﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪ رواﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دارد. (37 ,2008 ,‪ (Sevier

اﻟﺒﺘﻪ «دﻫﮑﺪهﻫﺎي‫ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 2000 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﮑﻪ اي از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ‫اﻋﻀﺎء ﯾﮏ «دﻫﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» ﺑﺮ اﺳﺎس ارزشﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- اﻗﺘﺼﺎدي، و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- ﻣﻌﻨﻮﯾﺸﺎن ﻣﺘﺤﺪ‫ ﺷﺪه اﻧﺪ. 

ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﮑﺮراً در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و اﺳﺮاف ﮐﺎراﻧﻪ، ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﭘﺮاﮐﻨﺪه روﯾﯽ ﺷﻬﺮي، ﮐﺸﺎورزي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي، و اﺗﮑﺎء ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، و اﯾﻦ روﯾﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ‫داده ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻓﺠﺎﯾﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

اﻣﺎ «دﻫﮑﺪهﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﯾﮏ «دﻫﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﻓﺮادي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدنﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، آب، و ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. (2012/01/15 ,‪  ( Wikipedia

آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي آن ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﺪاري اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهاي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﭘﺎﯾﺪار را ‫ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ. (37 ,2008 ,‪  (Sevier

ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ دﻫﮑﺪهﻫﺎي ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎن ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ‫(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻫﮑﺪهﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ).

دهکده های اکولوژیک - همگام با طبیعت

– ﺟﻨﺒﺶ دهکده های اکولوژیک

ﺗﻤﺎﯾﻼت دوران ﻣﺪرن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺒﺶ اﺷﺘﺮاﮐﯽ در دﻫﻪﻫﺎي 1960 و 1970 ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ‫ﺳﺎزي اﺷﺘﺮاﮐﯽ و «دﻫﮑﺪهﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» در اواﺳﻂ دﻫﻪ 1980 ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در 1991 راﺑﺮت و دﯾﺎن ﮔﯿﻠﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﮑﺘﺐ آﻓﺮﯾﻨﯽ را ﺑﺮاي Gaia Trust  ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ «دﻫﮑﺪهﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺎﯾﺪار» ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ Taggart,‪2009.

‪  .اﻣﺮوزه «دﻫﮑﺪهﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» در ﺑﯿﺶ از 70 ﮐﺸﻮر و 6 ﻗﺎره وﺟﻮد دارﻧﺪ

‫ﺟﻨﺒﺶ دﻫﮑﺪهﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺎﺋﯿﺰي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺎﯾﻨﺪﻫﻮرن در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ در 1995 ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﮐﺮد. اﯾﻦ ‫ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم «دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺎﯾﺪار» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﺻﺪﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ راس ﺟﮑﺴﻮن، ‪‫ ﺑﻪ ‫ﻧﻮﻋﯽ آﻧﻬﺎ آواﯾﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده و دور دﺳﺘﯽ داﺷﺖ.

Ecovillage

واژه (Ecovillage) ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺸﯽ از زﺑﺎن «ﻧﻮآوران ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ» ﺷﺪ.

ﭘﺲ از آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻮاﻣﻊِ ﺗﻌﻤﺪي و ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ از ‫ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﯾﻨﺪﻫﻮرن آﻏﺎز ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ «دﻫﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪﯾﺪي را رﻗﻢ زد.

«ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ‫دﻫﮑﺪهﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ 25 ﻧﻔﺮي ایجاد شد از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺎﯾﻨﺪﻫﻮرن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ. آنها اﯾﻦ‫ روﯾﺪاد را ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺮوژه ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و ﺑﺪون داﻧﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راه اﻧﺪازي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺘﺒﻠﻮر ﮐﺮدﻧﺪ. (1 ,2004 , Jackson, R)

‫ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ راﺑﺮت و داﯾﺎن ﮔﯿﻠﻤﻦ (1991) از «دﻫﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪ:

“ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ، و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه، ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯽ ﺿﺮري ﺑﺎ دﻧﯿﺎي‫ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺴﺎز ﺷﺪه اﻧﺪ؛ در ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺗﺎ آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.“(2003 ,‪ (Joseph

‫ﺳﺎل 1991 ﮔﯿﻠﻤﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ: ﯾﮏ «دﻫﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» ﺑﺎﯾﺪ ‫ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﻮآوري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﭼﺮاﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ داراي ﯾﮏ ﻫﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ. درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻧﻈﺮ وي دﻫﮑﺪهﻫﺎي واﻗﻌﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰي، ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻗﺘﺼﺎدي، ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. (2008 ,‪(Ecovillages Newsletter

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، آﻧﻬﺎ ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ اﺛﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﻪ از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ‫ اﯾﻦ ﻫﺪف وﺟﻮد ﻧﺪارد.

«دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‫ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، اﻧﺮژي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوري دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﺪار (ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﻠﯿﺪ از‫ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا، اﻟﯿﺎف، و ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ)، ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي اﺷﺘﺮاﮐﯽ، و ﻏﯿﺮه. ﺟﻨﺒﺶ «دﻫﮑﺪهﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﯾﻨﺪه اي ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.(07/01/2013 ,‪(GEN

‫اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ « دهکده های اکولوژیک» ﺑﺮ آن ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.‫

همچنین درﮐﺸﻮرﻫﺎي د ر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻫﻮاداران آن در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﯾﮏ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻮاداران در ﭘﯽ‫اﺳﺘﻘﻼل از زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻫﻤﺴﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ‫را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

Ecovillage (روستای زیست محیطی) ﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿﮏ، ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﺪار، و دﯾﮕﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ، ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ. « دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ » ﭼﻪ ﺷﻬﺮي و ﭼﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎزﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارزشﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در روﯾﮑﺮدي اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاري را دارﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﺪار).(15/01/2012، Wikipedia)

ﭘﻨﺞ اﺻﻞ « دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ »

ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن داوﺳﻮن رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ «ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» در ﺳﺎل 2006 در ﮐﺘﺎﺑﺶ «دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ: ﻣﺮزﻫﺎي ‫ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاري» ﭘﻨﺞ اﺻﻞ «دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

1. آﻧﻬﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

‫2. ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزش ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و آﻧﺮا ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

‫3. ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ، ﺷﺮﮐﺖ، ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي آب، ﻏﺬا، ﺳﺮﭘﻨﺎه، ﻧﯿﺮو، و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ‫اﺳﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻨﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

‫4. ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻗﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

‫5. آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺗﺠﺎرﺑﯽ آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

‫‪(Ecovillages Newsletter‪ ،07/01/2013)

انگیزه تشکیل

ﺑﺮﺧﯽ دهکده های اکولوژیک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد، اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮي دارﻧﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻓﺎﯾﻨﺪﻫﻮرن ﺗﺎﻻر‫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ دﻫﮑﺪه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 500 ﻧﻔﺮ را دارد و ﺑﺮاي ﺟﺸﻦﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ، و‫ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ( ﺷﮑﻞ 1 )

در Auroville در ﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺮه ﻋﻈﯿﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻃﻼ ﺑﺎ دوازده ﮔﻠﺒﺮگ  در ‫ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺎﺗﺮﯾﻤﻨﺪﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻻر ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. (ﺷﮑﻞ 2)

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ دﻫﮑﺪهﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ-ﻣﺤﻮر از ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر‫ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.  این ساختار ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزهﻫﺎي ﻓﻨﮓ ﺷﻮﯾﯽ ﯾﺎ واﺳﺘﻮ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﺪاﻻ ﯾﮑﯽ از‫ ﻧﻤﻮدﻫﺎي آن اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺎﮐﺮا در ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎزي راﻫﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. (ﺷﮑﻞ 3)

دهکده های اکولوژیک -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوازده ﺿﻠﻌﯽ

( ‫ﺷﮑﻞ 1) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوازده ﺿﻠﻌﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﺎﯾﻨﺪﻫﻮرن (21/02/2012 ،Eco Arc)

دهکده های اکولوژیک - ﻣﺎﺗﺮﯾﻤﻨﺪﯾﺮ

              ( ‫ﺷﮑﻞ 2) ﻣﺎﺗﺮﯾﻤﻨﺪﯾﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ‪Auroville

دهکده های اکولوژیک - ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﺎﮐﺮاﻫﺎ در ﻓﺎﯾﻨﺪﻫﻮرن

( ﺷﮑﻞ 3)  ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﺎﮐﺮاﻫﺎ در ﻓﺎﯾﻨﺪﻫﻮرن

اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدي «دﻫﮑﺪه ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ» ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮي روي زﻣﯿﻦ ﻗﺪم ‫ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.  آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻗﻮي ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰﺗﺮي را ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. 

ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.  ﻏﺬاي ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.  ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ،  ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ ‫ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. 

از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﭘﺮ ﺑﺎزده و دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ، اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، و آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاري اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

ﺑﺮﺧﯽ « دهکده های اکولوژیک » راﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاري اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

  ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺳﺎل 2005 در‫ﻓﺎﯾﻨﺪﻫﻮرن در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 40 % ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﻣﺒﻬﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ، از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻔﺖ، ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ، و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺧﻮي ﺧﻮدﯾﺎري ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺷﺎن و‫ روش زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﻣﺤﻠﯽ، راﻫﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ. (37 ,2008 ,Sevier )

نمونه های موفق دهکده های اکولوژیک

1- روستای زیست پایدارِ “فایند هورن”: بهشتی زیبا بر روی زمین

2- دهکده اکولوژِیک(زیبن لیندن- آلمان)Sieben Linden

3- دهکده اکولوژیک Damanhur – شمال ایتالیا

4- دهکده Crystal Waters –شمال شرق استرالیا

 

 

پاورپوینت اکوسیتی- دهکده های اکولوژیک پاورپوینت اکوسیتی ها  “دهکده ها و شهرک های اکولوژیک” چند نمونه دهکده و شهرک اکولوژیکی موفق را معرفی می کند که چندیست تشکیل شده اند. این پاورپوینت شامل 84 اسلاید اصلی است. اگر به دنبال پروژه ای جذاب برای ارائه هستید، این پاورپوینت میتواند به شما کمک کند. پاورپوینت قابل ویرایش است و شما می توانید با توجه به نیاز خود آنرا ویرایش کنید. برای دریافت این پروژه اینجا کلیک کنید. قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی و ارشد معماری و شهرسازی.

 


معماری پایدار : طراحی ساختمان نوآورانه و الهام بخش
بهینه سازی مصرف انرژی: راهکارهای ساده و عملی

amir aziznezhad

8 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !